Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

Obchod - Reklamácia

1. ZÁRUKY, REKLAMÁCIE

Reklamácie sú vybavované v súlade s Obchodným zákonníkom SR.

1.1 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v elektronickom obchode Petro a spol. je totožná so záručnou dobou poskytovanou výrobcom daného tovaru, pričom minimálna dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov. Ak to druh tovaru vyžaduje, dostane kupujúci pri nákupe tovaru potvrdený záručný list spolu s kontaktnými údajmi na záručný a pozáručný servis v SR. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

1.2 Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich odhalení - ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie tohto druhu nebudú uznané.

1.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci, alebo jej častí spôsobené nadmerným používaním, alebo poškodením , alebo využitím produktu na iný účel, ako ku ktorému je určený.

1.4 Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.

1.5 Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, pokiaľ možno v originálnom obale.

1.6 Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Pokiaľ však bude reklamácia neoprávnená, predávajúci bude kupujúcemu účtovať prepravné náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu.

1.7 Predávajúci sa zaväzuje vybaviť reklamáciu do 30 pracovných dní od prevzatia reklamovaného tovaru.

1.8 Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

1.9 Miestom na doručenie reklamovaného tovaru je prevádzka predávajúceho t.j. Sabinovská 1/a, 080 01 PrešovCopyright Petro a spol. 2010